* Required

UPLIFT: Anketa e prindërve dhe kujdestarëve
Duke kuptuar nevojën në rritje për mbështetje të shëndetit mendor për fëmijët, veçanërisht në vazhdën e pandemisë COVID-19, Connecticut miratoi legjislacion të ri më 1 korrik 2022. Ky legjislacion udhëzoi gjashtë Qendrat Rajonale të Shërbimit Arsimor (RESC) në shtet të punësojnë një Koordinator Rajonal i Traumës me qëllim krijimin e një programi që ndihmon shkollat të kuptojnë dhe mbështesin nxënësit që kanë përjetuar trauma. Ky program do të jetë i disponueshëm për të gjitha rrethet shkollore publike në shtet duke filluar nga viti shkollor 2023-2024.


Për të siguruar efektivitetin e programit, Koordinatorët Rajonalë të Traumës kanë hartuar një anketë posaçërisht për prindërit dhe kujdestarët. Ky sondazh kërkon opinionet tuaja në lidhje me mënyrën se si shkolla kujdeset për mirëqenien e përgjithshme të fëmijës suaj. Kjo përfshin aspekte të tilla si mjedisi shkollor, përfshirja e prindërve dhe shëndeti mendor dhe fizik i fëmijës. Vështrimet e vlefshme të ndara do të kontribuojnë në zhvillimin e programit.

E vlerësojmë pjesëmarrjen tuaj në këtë sondazh!