* Required

UPLIFT: Sondaj paran ak moun k ap bay swen
Reyalize bezwen an ogmante pou sipò sante mantal pou timoun yo, patikilyèman apre pandemi COVID-19 la, Connecticut te pase nouvo lejislasyon nan dat 1ye jiyè 2022. Lejislasyon sa a te dirije sis Sant Sèvis Edikasyon Rejyonal (RESC) nan eta a anboche yon Kowòdonatè Rejyonal Chòk nan objektif pou kreye yon pwogram ki ede lekòl yo konprann epi sipòte elèv ki soufri chòk. Pwogram sa a ap disponib pou tout distri lekòl leta nan eta a kòmanse ak ane eskolè 2023-2024 la.


Pou asire efikasite pwogram nan, Koòdonatè Chòk Rejyonal yo te kreye yon sondaj espesyalman pou paran ak moun k ap bay swen yo. Sondaj sa a chèche opinyon w konsènan fason lekòl la pran swen byennèt jeneral pitit ou a. Sa gen ladann aspè tankou anviwònman lekòl la, patisipasyon paran yo, ak sante mantal ak fizik timoun nan. Enfòmasyon ki gen anpil valè yo pataje pral kontribye nan devlopman pwogram nan.


Nou apresye patisipasyon w nan sondaj sa a!